NÁZOV ZÁKAZKY TYP ZÁKAZKY STUPEŇ
Šajdíkove Humence - Golfový areál Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
DÚR
Rimavská Píla Tlaková splašková kanalizácia PP
CITY Centrum Ružomberok Vodovod
Kanalizácia
DSP
CITY Centrum Lučenec Vodovod
Kanalizácia
DSP
Šajdíkové Humence – Golfový areál
I. etapa – mimoareálová infraštruktúra
Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
DSP
Región Ipeľ Odvedenie a čistenie odpadových vôd + zásobovanie pitnou vodou DÚR
Svit – Hviezdoslavova ul.
Rekonštrukcia kanalizácie
Splašková kanalizácia DSP
Šajdíkové Humence – Golfový areál
II. etapa – vnútroareálová infraštruktúra
Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
DSP
Slovenská Ľupča Splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
Štúdia uskutočniteľnosti
Brusno Splašková kanalizácia DRS
Závadka nad Hronom
Zmena osadenia ČOV
Čistiareň odpadových vôd DSP
CITY Centrum  Banská Bystrica Vodovod
Kanalizácia
DÚR
Šajdíkové Humence – Golfový arel
I. etapa – mimoareálová infraštruktúra
Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
DRS