NÁZOV ZÁKAZKY TYP ZÁKAZKY STUPEŇ
Logistické centrum Senec Vodovod DRS
Veľká nad Ipľom Tlaková splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DÚR
DSP
Dolný Ohaj Splašková kanalizácia DSP
Hul Splašková kanalizácia DSP
Hurbanova Ves Tlaková splašková kanalizácia DRS
PP
Sekule Tlaková splašková kanalizácia DRS
Moravský Svätý Ján Tlaková splašková kanalizácia DRS
Štiavnické Bane Vodovod PP
Štiavnické Bane
Prepojenie vrt - úpravňa vody
Vodný zdroj DRS
Obeckov Čistiareň odpadových vôd DSP
Pliešovce Splašková kanalizácia DSP
Bzovík Splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DÚR
Babiná
Splašková kanalizácia – VI. etapa
Splašková kanalizácia
Intenzifikácia ČOV
DSP