NÁZOV ZÁKAZKY TYP ZÁKAZKY STUPEŇ
Šaštín – Stráže Splašková kanalizácia Posúdenie vplyvu na ŽP
Podbrezová Splašková kanalizácia PP
HP
Monarská Alej II. Tlaková splašková kanalizácia PP
Dobrá Niva Čistiareň odpadových vôd Zmena PD
Kováčová - IBV Splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
Vodovod
DSP
Banská Bystrica – Šalková
Priemyselný park
Vodovod
Splašková kanalizácia
PP
Hnúšťa Zberný dvor DSP
Ráztočno Zberný dvor DSP
Bzovík Splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DSP