Projektové práce

Vodovody

 • zachytávanie vody, akumulácia vody
 • vypracovanie štúdií vodovodných systémov, rozvoja sídiel alebo celých oblastí vrátane ekonomického hodnotenia
 • čerpacie stanice, rozvodné vodovodné siete
 • úpravne vody
 • vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia  vodovodu
 • prevádzkové poriadky verejných vodovodov

Situácia
PP
Armatúrna šachta
Vodojem - pôdorys

 

Kanalizácie

 • kanalizačné siete jednotnej a delenej sústavy
 • vypracovanie štúdií stokových sietí a ČOV rozvoja sídiel alebo celých oblastí vrátane ekonomického hodnotenia
 • tlakové kanalizačné systémy
 • čerpacie stanice na kanalizačnej sieti
 • domové, obecné a mestské ČOV
 • vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia  verejnej kanalizácie
 • prevádzkové poriadky verejných kanalizácií
 • havarijné plány

Podrobná situácia
Koordinačna situácia
PP
Odľahčovacia komora - rekonštrukcia

 

Druhy ponúkaných činností

 • štúdie uskutočniteľnosti a technicko-ekonomické štúdie
 • vplyv stavby na životné prostredie
 • stavebný zámer
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • dokumentácia pre stavebné konanie
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
 • tendrová dokumentácia
 • autorský dozor
 • stavebný dozor
 • prevádzkový poriadok
 • havarijný plán

Prevádzkovanie verejných kanalizácií

Spoločnosť AQUAMAAT spol. s r.o. zabezpečuje prevádzkovanie verejných kanalizácií vrátane čistiarní odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. Prevádzkovanie zabezpečuje na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K-I. V tejto oblasti má spoločnosť dlhodobé skúsenosti.