O spoločnosti

Spoločnosť AQUAMAAT spol. s r.o.  je slovenský právny subjekt, ktorý vznikol v roku 2006. Sme firma ktorú založili pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti navrhovania a projektovania vodohospodárskych stavieb a inžinierskych sietí.

Spoločnosť zabezpečuje:

 • projektovú dokumentáciu v oblasti vodného hospodárstva
 • projektovú dokumentácie a komplexný servis pre predloženie žiadosti o finančné prostriedky z fondov EÚ
 • podklady pre výberové a tendrové dokumentácie
 • prevádzkové poriadky verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • inžiniersku činnosť
 • konzultačnú poradenskú činnosť v oblasti zásobovania pitnou a úžitkovou vodou, odvádzania odpadovej a povrchovej vody, čistenia odpadových vôd
 • realizáciu vystrojenia čerpacích šachiet splaškovej tlakovej kanalizácie
 • prevádzkovanie verejných kanalizácií podľa zákona 442/2002 Z.z. 
 • vlastná tlač, reprografické práce, expedícia

Konatelia spoločnosti AQUAMAAT spol. s r.o.:

Ing. Hronec Marian

 • vlastní autorizačné osvedčenie pre Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov
 • vlastní osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie  verejných kanalizácií  K-II podľa zákona 442/2002 Z.z.  vydané MŽP SR.
 • je členom Asociácie čistiarenských expertov SR  

Ing. Hroncová Alena

 • vlastní autorizačné osvedčenie pre Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov